Lukthep ĐỘI ĐẦU THẦN VOI, THẦN RUESI, BÉ GÁI HỒ LY